nl
0

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Elke bestelling via ons of via onze website www.lodprotect.com vereist voorafgaande raadpleging van deze algemene verkoopvoorwaarden.

U kunt alleen bestellen als u akkoord gaat met alle onderstaande bepalingen. Op alle bestellingen zijn uitsluitend deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere aankoopvoorwaarde.

De winkel vermeldt de volgende informatie: de website www.lodprotect.com wordt beheerd door de firma EXCLOOSIVA. De website www.lodprotect.com wordt beheerd door het bedrijf EXCLOOSIVA Sarl Bedrijf met een kapitaal van € 100.000 waarvan met maatschappelijke zetel te 51 chemin du Moulin Carron – 69570 Dardilly Frankrijk SIRET-nummer: 493 113 690 00033RCS LYON De algemene verkoopvoorwaarden, evenals het bestelformulier en de orderbevestiging vormen het verkoopcontract tussen de klant en het bedrijf Excloosiva met betrekking tot de verkoop van de bestelde producten.

Het bedrijf Excloosiva behoudt zich het recht voor om deze algemene professionele verkoopvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen of te wijzigen, waarbij de aanpassingen of wijzigingen dan van toepassing zijn op alle bestellingen die volgen op deze aanpassingen of wijzigingen. In geval van wijziging zijn de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing op de bestelling van de klant die de laatste heeft aanvaard op de dag de bestelling.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op: Professionals – handelaars – ambachtslieden – vrije beroepen of die enige vorm van activiteit uitoefenen. Voor alle informatie met betrekking tot de uitvoering van een of meerdere bestellingen of de behandeling van een klacht, dient de Klant contact op te nemen met de Klantenservice: – Telefonisch: 04 72.04.05.06(Normaal beltarief en gratis vanaf een vaste lijn)  Maandag t/m vrijdag 8:30 uur tot 17:30 uur – Per brief op het volgende adres: LODPROTECT – EXCLOOSIVA 51 chemin du Moulin Carron – 69570 Dardilly (Frankrijk) – Per e-mail : contact@lodprotect.com

1. BESTELLINGEN

Elke bestelling impliceert de aanvaarding van onze algemene verkoopvoorwaarden die van kracht zijn op de dag van de bestelling en afstand door de Klant van zijn algemene aankoopvoorwaarden. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zijn behoeften precies vast te stellen en zijn bestelling onder eigen verantwoordelijkheid op te maken. Alle bestellingen moeten per fax, e-mail of post worden verzonden. Elke bestelling die naar het bedrijf Excloosiva wordt gestuurd, is definitief en kan niet worden geannuleerd door de klant.

2. PRODUCTEN

De in onze catalogi of in die van onze partners vermelde fysieke en elektrische kenmerken zijn indicatief. Ze vormen in geen geval een contractuele verbintenis. Het bedrijf Excloosiva heeft het doel om zijn producten altijd te verbeteren en dus behouden Excloosiva of zijn partners zich het recht voor om de kenmerken van de te koop aangeboden artikelen te wijzigen of de productie ervan stop te zetten. In deze twee gevallen zal het bedrijf Excloosiva de Klant een vervangend artikel aanbieden. De firma Excloosiva is niet verplicht de artikelen met de oude kenmerken te leveren, noch de verwijderde artikelen te leveren. Er kan geen boete of schadevergoeding van welke aard dan ook worden geëist van het bedrijf Excloosiva in het geval van een uitverkocht of een verwijderd item.

3. PRIJS – AANBIEDINGEN – OFFERTE

De verkopen worden afgesloten tegen de prijs die van kracht is op de datum van de bestelling, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking. Onze prijzen zijn exclusief montage en met standaard verpakking. Lichtbronnen zijn niet inbegrepen, tenzij anders aangegeven in onze catalogi of die van onze partners. De kosten van het recyclen van lampen en toestellen die beantwoorden aan decreet 2005.829 worden apart gekwantificeerd. Onze offertes zijn opgesteld tegen het geldende tarief en geldig voor een maand, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking.

4. VERZENDINGEN

Alle verzendingen zijn gratis vanaf € 50 excl. btw. Voor alle bestellingen onder € 50/excl. btw bedragen de leveringskosten de niet-onderhandelbare vaste prijs van € 10/excl. btw. Elke bestelling, ongeacht het bedrag, genereert een niet-onderhandelbare vaste beheervergoeding van € 3,14/excl. btw.

5. TERMIJNEN

Onze termijnen zijn louter informatief, zonder garantie of aansprakelijkheid van onze kant. Overschrijding van deze termijn kan geen aanleiding geven tot enige aftrek, boete voor vertraging, schadevergoeding of annulering van de bestelling. Onze productaanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. In het geval dat een door de klant besteld product na het plaatsen van de bestelling niet beschikbaar is, met name door een stopzetting van de productie of distributie door een leverancier, verbindt het bedrijf Excloosiva zich ertoe de klant per e-mail en/of telefonisch op de hoogte te stellen van deze onbeschikbaarheid. De firma Excloosiva zal dan aan de klant zo nodig de nieuwe termijn aangeven waarbinnen het betreffende product ter beschikking zal worden gesteld en hem, indien aanwezig, een gelijkwaardig product aanbieden. In het geval dat de klant weigert te wachten op de beschikbaarheid van het product of een gelijkwaardig product weigert, zal de klant de prijs van het product terugbetaald krijgen indien zijn bankrekening gedebiteerd werd, en dit binnen 30 dagen na de datum van bevestiging van deze weigering. Zijn bestelling zal dan worden geannuleerd.

6. FACTURERING

Onze facturen zijn opgesteld tegen het tarief dat van kracht is op de datum van de bestelling, tenzij anders overeengekomen. Betaling van uw facturen dient te geschieden onder de volgende voorwaarden: 100% bij bestelling, Voor alle bestellingen van meer dan € 20.000,00/excl. btw zal een aanbetalingsverzoek worden gevraagd van 50% van de waarde van de bestelling, het saldo vóór het vertrek van de goederen. Voor alle accountafzenders zal de betaling worden gedaan binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door onze afdeling kredietverzekering, die een maximale vergoeding voor dekking zal toekennen. Elke bestelling die deze dekking overschrijdt, genereert een contante betaling van het verschil. Voor alle speciale fabricageverzoeken (afmetingen – vormen – kleuren – op maat gemaakte (niet-uitputtende lijst) zullen klanten, accountafzender of niet, 100% van het bedrag van de bestelling moeten betalen op de dag van het plaatsen van de bestelling, zodat hiermee rekening wordt gehouden en de bestelling in productie wordt genomen. Elk bedrag dat niet op de vervaldag wordt betaald, draagt automatisch een rente van driemaal de wettelijke rentevoet en resulteert in de facturering van een schadevergoeding voor invorderingskosten van € 70 excl. btw. De niet-betaling van een enkele factuur resulteert in de onmiddellijke opeisbaarheid van de lopende termijnen. Bovendien behoudt het bedrijf Excloosiva zich het recht voor om lopende bestellingen op te schorten of te annuleren. Als klanten hun termijnen, compensatie voor late betaling en incassokosten niet betalen na 2 herinneringen met ontvangstbevestiging, elk met een tussenpoos van 15 dagen, behoudt het bedrijf Excloosiva zich het recht voor om de producten te verwijderen en op te halen. De verwijderings- en verplaatsingskosten worden dan aan de klant aangerekend. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze verwijdering. LOD Protect-producten kunnen ‘kaal’ worden gekocht, waarbij installatie en jaarlijks onderhoud, verificatie van UV-C-leds, vervanging of verificatie van filters door de klant moeten worden uitgevoerd. LOD Protect-oplossingen zijn ook te verkrijgen via een voordelig abonnement. Excloosiva blijft in dit geval eigenaar van het materieel en verhuurt het materieel voor 37 maanden aan de klant. De eerste betaling stemt overeen met de kosten van de installatie en de volgende 37 huursommen komen overeen met het abonnement op de oplossing. 7 . Wat houdt het abonnement in Gebied dat in aanmerking komt: Aanvankelijk komen de volgende gebieden in aanmerking: Rhônes-Alpes, Ile de France, Grand-Ouest. Als de klant zich buiten deze zone bevindt, kan een speciale verzoek worden ingediend om te garanderen dat een conforme installatie kan worden uitgevoerd. Ruimtes die in aanmerking komen voor installatie: Van onze geautoriseerde installateurs wordt verwacht dat ze werken op een site met de volgende kenmerken: De elektrische installatie is reeds aanwezig en voldoet reeds aan de normen. Er is al een lichtregelsysteem (enkele of dubbele schakelaars). De plafondhoogte is lager dan 3,5 m. De installatie vereist geen goederenlift De installatie vindt niet plaats in een trappenhuis. Het onderhoud van de installatie: In jaar 2 en jaar 3 komt een door Lod Protect geautoriseerde operator het gestandaardiseerde onderhoud van de systemen uitvoeren: controle van de ventilatoren, controle van de LOD’s en controle van de leds. Vervanging van filters indien nodig. Tijdens deze onderhoudsinterventie moet de site overdag bereikbaar zijn. Na 37 maanden komt een installateur om de LOD-beveiligingsoplossing te verwijderen. Eerst krijgt de klant een alternatieve oplossing aangeboden om zijn bescherming op een optimale manier voort te zetten.

8. RETOURZENDINGEN

Bestelde producten worden niet geretourneerd of geruild tenzij anders overeengekomen en toegekend door uw lichtexpert en zijn management. In dit uitzonderlijke geval wordt een korting van minimaal 30% toegepast als de producten voldoen aan de toegankelijkheidscriteria van de RMA. De retourzending moet binnen 20 dagen na levering naar de Excloosiva – RMA-service (Return Merchandise Authorized) worden gestuurd en vergezeld gaan van de ingevulde retourbon, waarin de betreffende goederen, de reden van de retourzending, de aankoopdatum en het factuurnummer van de geretourneerde producten worden vermeld. Om in aanmerking te komen voor terugname moet aan de volgende cumulatieve voorwaarden worden voldaan: De producten moeten vermeld staan in de catalogus die van kracht is op de dag van retournering en volledig worden geretourneerd; elke wijziging van hoeveelheden of referenties zal de retourzending annuleren; de producten en de originele verpakking mogen niet aangestast of gemarkeerd zijn; de producten moeten compleet zijn (instructies, accessoires, schroeven). Indien de 3 bovenstaande punten niet worden gerespecteerd, behoudt het bedrijf Excloosiva zich het recht voor om de terugzending van producten te weigeren na controle door onze kwaliteitsafdeling. Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zal het bedrijf Excloosiva een retourbon afgeven die wordt bijgeschreven op de rekening van de klant volgens de voorwaarden die vooraf zijn vastgesteld tussen het bedrijf Excloosiva en de klant. Zodra de retourovereenkomst tot stand is gekomen, moet de Klant de geautoriseerde goederen binnen 7 kalenderdagen op zijn kosten terugsturen naar de RMA-service op: EXCLOOSIVA RMA-service 51 Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly Indien de klant ondanks een weigering van retournering door het bedrijf Excloosiva zelf besluit om de goederen terug te sturen, blijft de klant aansprakelijk voor de prijs van de betreffende goederen. Indien de goederen zijn teruggestuurd, moet de Klant de afhaling regelen binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst door onze RMA-service. Elke ingezette week wordt bovenop de verschuldigde bedragen gefactureerd ten bedrage van € 30/excl. btw per week per palletplaats. Eventuele restitutie zal plaatsvinden in de vorm van een tegoedbon die binnen maximaal 30 dagen wordt uitgegeven. Het tegoed is 12 maanden geldig vanaf de uitgifte van de tegoedbon. Tijdens deze periode kan de klant op elk moment een terugbetaling vragen in de vorm van een overschrijving op een bankrekening die hij eerder aan ons heeft meegedeeld.

9. LEVERINGEN

Onze goederen worden getransporteerd op risico van de verkoper. De risico-overdracht vindt plaats na ondertekening van de bestellingsbon of aanvaarding en ontvangst van de levering op het leveringsadres dat door de klant is opgegeven bij de bestelling. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om alle nodige reserveringen te maken en om alle mogelijke rechtsmiddelen tegen het transportbedrijf uit te oefenen in geval van beschadiging of ontbrekende items. Het is essentieel om ons een foto van het voorwerp van het geschil te sturen, evenals een kopie van de betreffende leveringsbon in geval van schade of degradatie als gevolg van het transport. Het is de verantwoordelijkheid van de klant of de geadresseerde om bij levering te controleren of de geleverde producten overeenkomen met de bestelling en om de staat en conformiteit van de producten met de leveringsbon te controleren met de verzending van de bestelling. Alle klachten na levering zijn niet-ontvankelijk. De klant krijgt een termijn van 3 dagen te goeder trouw om na te gaan of een minnelijke schikking mogelijk is en om een voor beide partijen bevredigende oplossing te vinden. De klant (of, indien van toepassing, de geadresseerde) formaliseert zijn aanvaarding van de levering door het ontvangstbewijs van het transportbedrijf te ondertekenen. Indien de buitenkant van het pakket bij levering niet perfect is, zal de klant of de geadresseerde van de producten het pakket openen in aanwezigheid van het transportbedrijf om de staat van de producten te controleren. Bij twijfel kan de ontvanger van de producten de levering weigeren. Hij moet dit binnen 24 uur per e-mail melden aan: Om de reden van de weigering van de levering te specificeren en om zo goed mogelijk te anticiperen op het beroep bij het transportbedrijf. contact@lodprotect.com BELANGRIJK: IN GEVAL van beschadigde koopwaar ALS GEVOLG VAN TRANSPORT: 1/ de klant dient idealiter de levering te weigeren en zijn voorbehoud te melden in de vorm van gedetailleerde, gedateerde, uitdrukkelijke handgeschreven opmerkingen en vergezeld van zijn handtekening op de leveringsbon. Om ontvankelijk te zijn, moeten het voorbehoud absoluut betrekking hebben op de inhoud (voorwerp) en de container (de verpakking). Indien het voorbehoud slechts betrekking heeft op één van de 2 componenten (inhoud of container), zal dit voorbehoud systematisch afgewezen worden door de dienst schadevergoeding van het transportbedrijf. Onder voorbehoud van uitpakken wordt kapotte koopwaar, ingedeukt karton stelselmatig geweigerd. Een goed voorbehoud is bijvoorbeeld ingedeukte verpakking kapotte koopwaar 2/ Het bedrijf Excloosiva binnen 24 uur op de hoogste stellen per e-mail aan : contact@lodprotect.com vergezeld van een kopie van het voorbehoud, evenals foto’s die de schade illustreren.

10. GARANTIE

> Conformiteit en zichtbare gebreken: Alle klachten met betrekking tot de aard, het type, de kenmerken, de hoeveelheid en de schijnbare hoedanigheden van de producten moeten binnen een termijn van maximaal 15 kalenderdagen vanaf de levering per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan ons worden meegedeeld om in aanmerking te worden genomen. > Wettelijke garantie: Het bedrijf Excloosiva biedt een garantie op zijn producten tegen elk verborgen gebrek gedurende twee jaar vanaf de datum van levering van de producten, en op voorwaarde dat het gebrek uiterlijk twee maanden na ontdekking ervan wordt gemeld. Raadpleeg voor alle andere producten van het partnermerk de garanties van de fabrikant, die op hun respectievelijke sites kunnen worden bekeken. In het geval van ontvangst en beoordeling van producten die niet het onderwerp uitmaakten van een verzoek om dekking door de garantie van het bedrijf Excloosiva die geen defecten dekt die voortvloeien uit: Een verkeerde keuze of oneigenlijk gebruik van het apparaat, een wijziging van het apparaat zonder onze schriftelijke toestemming, een elektrische installatie die niet voldoet aan de normen en regels van de techniek, een oorzaak vreemd aan de apparatuur (overspanning, blikseminslag , enz.), het niet naleven van best practices met betrekking tot de installatie van verlichting en/of de materiaalkeuze (met name aan de kust en de rand van de zee, of vochtige ruimtes). zoals in het geval van een retourzending onder garantie die niet in overeenstemming blijkt te zijn met de door de Klant verstrekte elementen, zal het bedrijf Excloosiva het garantieverzoek weigeren. De klant blijft aansprakelijk voor de prijs van de betreffende goederen. De Klant moet de afhaling van deze goederen organiseren binnen 7 kalenderdagen na verzending van de weigering van retourzending door onze RMA-service. Elke ingezette week wordt bovenop de verschuldigde bedragen gefactureerd ten bedrage van € 30/excl. btw per week per palletplaats.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Het bedrijf Excloosiva behoudt het eigendom van de verkochte goederen tot de effectieve betaling van de volledige prijs in hoofdsom en accessoires. Het niet betalen van een van de termijnen kan leiden tot het opeisen van deze goederen. De koper aanvaardt niettemin vanaf de levering het risico van verlies of beschadiging van deze goederen, evenals de verantwoordelijkheid voor de schade die ze zouden kunnen veroorzaken. Hij verbindt zich ertoe deze te verzekeren voor hun aankoopwaarde en delegeert nu het voordeel van de verzekeringsvergoeding aan de maatschappij Excloosiva tot de volledige betaling. Bij doorverkoop van de verkochte goederen heeft het eigendomsvoorbehoud betrekking op de wederverkoopprijs die nu conform artikel 2071 van het Burgerlijk Wetboek als zekerheid wordt toegekend aan de vennootschap Excloosiva. Als klanten hun termijnen, compensatie voor late betaling en incassokosten niet betalen na 2 herinneringen met ontvangstbevestiging, elk met een tussenpoos van 15 dagen, behoudt het bedrijf Excloosiva zich het recht voor om de producten te verwijderen en op te halen. De verwijderings- en verplaatsingskosten worden dan aan de klant aangerekend. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze verwijdering.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Het Franse recht is het enige dat van toepassing is op alle transacties die onder deze algemene voorwaarden worden uitgevoerd. In het geval van een geschil of een betwisting ongeacht de oorzaak of oorsprong, zoals in het geval van een garantieclaim of meerdere partijen, is de handelsrechtbank van Lyon als enige bevoegd om elk geschil tussen Excloosiva en de klant te beslechten.

Cart Overview